BRANDRÅDGIVNING

CERTIFICERET BRANDRÅDGIVNING I BRANDKLASSE 2 FOR VIRKSOMHEDER OG OFFENTLIGE BYGHERRER

Vi er certificerede i brandklasse 2 og kan hjælpe med at få dit projekt færdigt med de lovpligtige papirer – vi kan hjælpe dig igennem processen fra start til slut.

Brandsikkerheden skal undersøges og dokumenteres ved nybyggeri og ligeledes ved ombygning eller ændring i anvendelse – her hjælper vi med ansøgninger til de lovpligtige tilladelser og udarbejdelse af de nødvendige papirer til ibrugtagelse af dit projekt.

Der er stor forskel på projekter, alt fra simple opgaver, der primært handler om at have dokumenterne i orden, til større komplekse opgaver, der kræver udvidet granskning og forundersøgelser, for at komme i mål. Alle former for successiv rådgivning aftales ved et indledende møde, sådan at de formelle aftaler er på plads, og forventningsafstemt.

Certificeringsordningen for brand, kort fortalt

Med den nye certificeringsordning for brand betyder det, at for alle byggerier som er uden for brandklasse 1, skal man have en tilknyttet brandrådgiver, i overensstemmelse med den brandklasse man bygger i.

For langt de fleste mindre ombygninger vil det være en brandrådgiver i klasse 2 – men det kan variere fra sag til sag. Man kan læse sig klog på dette under bygningsreglementets kapitel 5.

For at kunne ansøge om en byggetilladelse til sit projekt, skal man fremover have en Starterklæring som er udarbejdet af en certificeret brandrådgiver. For at kunne afslutte sit projekt efter endt byggearbejde, skal man desuden have en sluterklæring fra sin brandrådgiver.

Behandlingen af en sag vil variere meget, fra projekt til projekt.
Vi starter derfor med et indledende møde for at kortlægge behovet og forventningsafstemme.
Efterfølgende udarbejder vi et tilbud til godkendelsen, som afspejler opgavens omfang – og kan afregnes som fastprisaftale eller efter medgået tid.

§ 508

Startredegørelse

Starterklæring skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver og skal angive:

1. At oplysninger om og dokumentation for følgende er fremsendt:
a. Indplacering i brandklasser, jf. § 511.
b. Hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, jf. § 510.
2. At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende, jf. § 511.
3. Hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, jf. § 510.
4. At den foreliggende brandtekniske dokumentation, jf. § 511, godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5.
5. At der for dokumentationen, jf. §§ 510 og 511, foreligger kontrolplan og kontrolrapport svarende til byggeriets stadie, jf. kapitel 30.
6. En redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke.

Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført af en certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en starterklæring, der skal angive:

1. At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende, jf. § 511.
2. At den foreliggende brandtekniske dokumentation, jf. § 511, godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5.
3. At der for dokumentationen, jf. §§ 510 og 511, foreligger kontrolplan og kontrolrapport svarende til byggeriets stadie, jf. kapitel 30.
4. En redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.

§ 509

Slutredegørelse

Sluterklæring skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver og skal angive:

1. At dokumentationen for brandforhold, jf. kapitel 29, er fremsendt.
2. At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.
3. At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid.
4. At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
5. Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke.
Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en sluterklæring, der angiver:
1. At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.
2. At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts-, kontrol – og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid.
3. At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
4. Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.