FREDERIKSGÅRD SKOLE

FREDERIKSGÅRD SKOLE

EN SKOLE, HVOR ELEVERNES STØTTE- OG LÆRINGSBEHOV ER MANGEARTEDE, OG SKOLENS MÅLSÆTNING ER AT BIDRAGE TIL EN OPTIMAL UDVIKLING AF ELEVERNES FAGLIGE, EMOTIONELLE OG SOCIALE KOMPETENCER

Plads til individualitet i sammenskabende fællesskaber

Frederiksgård Skole er en tosporet specialskole med et spor for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (kategori 1) og et spor for elever med ASF/ADHD med kognitiv begavelse inden for normalområdet (kategori 3). Skolens nøgleord for hverdagen er læring, tryghed, trivsel, fællesskab og individualitet i et samskabende fællesskab. Skolens overordnede målsætning er at samskabe livsduelige børn og unge i udviklende og betydningsbærende fællesskaber med fokus på læring, trivsel og udvikling. Nøgleordene for læringen er at tage udgangspunkt i det enkelte barn, at styrke elevernes selvværd og at skabe trivsel i et trygt læringsmiljø. Bygningsmæssigt vidner ældre folkeskoler om en anden tradition og historie indenfor undervisning, hvorfor de nu trænger til modernisering og tilpasning, så de opfylder nutidens behov.

Der var behov for udvidelse med henblik på at opnå et mere helhedsorienteret tilbud til begge elevgrupper ved at have to hele spor for en balanceret til- og afgang af elever i begge kategorier. Ligeledes var ønsket at øge skolens kapacitet ved at etablere yderligere kategori 3-elevpladser gennem ombygningen. Helt konkret var der behov om at ombygge en del af de eksisterende klasserum til grupperum til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Vigtigt var det med en veldefineret fordeling af de to elevgrupper for at optimere begge gruppers trivsel, så naboskabet får karakter af muligt samvær og ikke et konfliktskabende pres.

Projektet bestod af flere spor. Der blev foretaget konkret screening og opmåling af skolens arealer og lokaler samt vurdering af om en kapacitetsudvidelse er mulig. Det næste spor er udarbejdelse af et funktionsprogram/modelprogram for indretning af specialskoler. For at opnå et tilfredsstillende læringsmiljø til disse elever, er det nødvendigt at skabe andre rummelige sammenhænge, herunder en række mindre lokaler, hvor en eller flere elever kan opholde sig isoleret fra den øvrige klasse.

Undersøgelserne har haft følgende 3 formål:

  • I sammenhæng med dette at undersøge langsigtede muligheder for kapacitetsudvidelse, så der opnås velfungerende skoler, samlet set. Dette er for at imødegå etableringen af uhensigtsmæssige ad hoc løsninger.  
  • At skaffe brugbare data, erfaringsgrundlag og referencer, der kan indgå i udviklingen af fremadrettede retningslinjer og kravsspecifikationer på området.  
  • At foretage en screening af mulighederne for at udvide kapaciteten, hvor der er akut behov for flere pladser.

 

Vores rolle

Juul og Hansen Arkitekter rolle har været at udarbejde projektforslaget, forprojektet, hovedprojektet og under udførelse stå for projektopfølgning og fagtilsyn.

projektfakta

Projekt       

Ombygning, Specialskole

Periode

2018-2019

Sted

København N

Areal

ca. 300 m2

Økonomi

DKK 1,1 mio.

Bygherre

Københavns Kommune

Entrepriseform

X

Ydelse

Totalrådgivning

Status

Ibrugtaget 2019

Team

Juul & Hansen Arkitekter • Jakobsen Huse Trust Kant Arkitekter